Oferta edukacyjna

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 - 15:30 przez cały rok (z wyjątkiem sierpnia).

Działania dydaktyczno - wychowawcze realizowane są w oparciu o programy wychowania przedszkolnego:
"Zanim będę uczniem".

Program "Zanim będę uczniem" stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2009 roku - w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkól. ( Dz.U. z 2009 roku nr 4 poz. 17) Zawiera on szczegółowy zakres wiadomości, umiejętności i kompetencji, jakie powinno posiadać dziecko kończące edukację przedszkolną oraz wyodrębnia etapy osiągania tych umiejętności, a także sposoby realizowania celów, zadań i treści zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
Są one ujęte w ramach niżej wymienionych obszarów edukacyjnych:
1.     Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych
2.     Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych
3.     Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku
4.     Wspomaganie rozwodu mowy dzieci
5.     Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia
6.     Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci
7.     Wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych
8.     Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem
9.     Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec
10.     Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne
11.     Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych
12.     Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń
13.     Wychowanie w poszanowaniu roślin i zwierząt 14.     Wspomaganie rozwoju intelektualnego wraz z edukacją matematyczną
15.     Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania
16.     Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
Program zawiera przykłady pracy w grupach, także zróżnicowanych wiekowo, służy dzieciom na rożnych poziomach umiejętności i kompetencji. Autorzy proponują nauczycielom również pozycje literatury pięknej wspomagającej proces nabywania kompetencji, ze szczególną dbałością o poziom artystyczny i merytoryczny. Korzystając z programu "Zanim będę uczniem", nauczyciel obejmuje całościowo wszelkie oddziaływania wychowawczo - dydaktyczne, dostarcza dzieciom przeżyć, tworzy warunki do odkrywania i nabywania wiedzy, pozwala działać - tym samym daje szansę na rozwój wyobraźni i kreatywności. Program uwzględnia także wymogi czasowe ujęte w podstawie, która określa jak długo dziecko może uczestniczyć w działaniach organizowanych, a ile czasu należy przeznaczyć na swobodną zabawę i pozostałe czynności. Opiniowany program, poprzez zastosowaną przez autorów strukturę, umożliwia indywidualizację procesu dydaktycznego w zależności od możliwości rozwojowych poszczególnych wychowanków. Służą temu propozycje działań edukacyjnych z dziećmi szczególnie zdolnymi. Zgodnie z wymogami podstawy - program zawiera diagnozę przedszkolną, czyli metody Przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, łącznie z załącznikami (wyniki grupy, liczba dzieci z trudnościami, wyniki poszczególnych dzieci). Program "Zanim będę uczniem" jest przyjazny dla dzieci i nauczycieli. Spełniając wszystkie wymogi przepisów prawa oświatowego, wskazuje drogę wytyczoną przez Przyjaciela dzieci - Janusza Korczaka: "Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz, jeśli nie wie - wytłumacz, jeśli nie może - pomóż!" "Jeżeli przy najwyższym wysiłku dozna porażek, należy tak pobłażać, jak pobłażliwie godzimy się z naszymi własnymi wadami" (Motto, które wybrały autorki programu).

Podczas pobytu w przedszkolu dzieci uczestniczą w zajęciach dydaktycznych, plastycznych, technicznych, muzycznych, tanecznych, ruchowych.

Raz w tygodniu dzieci biorą udział w zajęciach z języka angielskiego. Zajęcia te są bezpłatne

Koszt pobytu dziecka w placówce przez pełen wymiar godzin wynosi 90 zł miesięcznie.

Pobyt dziecka 6 - letniego odbywającego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne do pięciu godzin dziennie jest bezpłatny.